prostitourettes:

someone: *says something to me*

me: ✓ Seen

27th setembro 7374 via · source
# me
27th setembro 4560 via · source
27th setembro 4513 via · source

x

27th setembro 8196 via · source
27th setembro 17166 via · source
# ot5